Sunday, October 30, 2011

Siapakah Nenek Nabi Muhammad SAW?

EM - Didalam kitab "as Sirah an Nabawiyah" karya Ibnu Hisyam disebutkan bahawa kanak-kanak dari Abdul Muthalib bin Hasyim ada sepuluh orang dan enam adalah wanita: al Abbas, Hamzah, Abdullah, Abu thalib-namanya adalah Abdul Manaf -, az Zubir, al-Harith, Hajlan, al Muqawwa, Dhiror, Abu Lahab-namanya adalah Abdul 'Uzza-, Sofiya, Ummu Hakim al Baidho, Atikah, Umaimah, Arwa, Barrah.

Pada halaman 109 disebutkan bahawa Ibu dari al Abbas dan Dhiror adalah Nukailah binti Junab bin Kulaib bin Malik bin Amr bin Amir bin Zaid Manat bin Amir-dia adalah adh Dhahiyan-bin Sa'ad bin al Khazraj bin Taim al Laat bin pm Namr bin Qasith bin Hanab bin Afdha bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazar. Ada yang menyebut: Afdha putra Da'mi bin Judailah.

Ibu dari Hamzah dan al Muqawwam serta Hajlan digelar dengan al Ghaidaaq kerana banyaknya kebaikan dan harta yang ada pada dirinya, dan Sofiah adalah: Halat binti Wuhaib bin Abdi Manat bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay.
KLIK UNTUK TABUNG BLOG INI
Ibu dari Abdullah, Abu Talib, az Zubir dan seluruh anak wanita kecuali Sofiyah adalah Fatimah binti 'Amr bin' Aidz bin Imran bin Makhzum bin Yaqzhah bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an Nadhr.

Sedangkan ibu dari ibunya adalah As-Sakhrah binti Abdin bin Imran bin Makhzhum bin Yaqzhah bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an Nadhr.

Sedang Ibu dari As-Sakhrah adalah Takhammar binti Abdin bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an Nadhr.

Ibu dari al-Harith bin Abdul Muthalib adalah Samraa binti Jundab bin Hujair bin Riaab bin Hubaib bin Suwa'ah bin 'Amir bin Sha'sha'ah bin Muwaiyah bin Bakr bin Hawazin bin Manshur bin Ikrimah.

Pada halaman 110 disebutkan bahawa Ibu dari Abi Lahab Lubnaa binti Hajir bin Abdi Manaf bin Dhathir bin Habsyah bin Salul bin Ka'ab bin 'Amr al Khuza'i. (Www.islamweb.net)

Didalam kitabnya itu, Ibnu Hisyam juga mengatakan bahawa putera Abdullah bin Abdul Muthalib adalah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam penghulu anak-anak Adam, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib shalallahu' alaihi wa sallam.

Sedang ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib dan Malik bin an Nadhr.

Sedang ibu dari ibunya-Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam-adalah Barah binti Abdul' Uzza bin Uthman bin Abdul ad Daar bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an Nadhr.

Sedang Ibu dari Barah adalah Ummu Hubaib binti Asad bin Abdul 'Uzza bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an Nadhr.

Sedang ibu dan Ummu Hubaib adalah Barah binti 'Auf bin Uwaij bin' Adiy bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Malik bin an Nadhr. (Sirah Ibnu Hisyam 1 / 237)

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Hari-hari rakyat susah 2.0 Copyright © sejak 2007 Hari-hari rakyat susah 2.0 Keretaburuk/Tempe Goreng Blogger Template